∞ ℓ ћ sin cos α ω θ Λ Ω Θ A B C A B C A B C A B C
(A) [A] ∑ ∏ a/b ≤ ≠ ≈ ± × ÷ 3He 14C